Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN d.d. 1 november 2007 van de Heus Staal Papendrecht (H.S.P.) B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Papendrecht aan de Ketelweg 8A, 3356 LE.

Algemeen.
1.1. De bedrijfsomschrijving van de Heus Staal Papendrecht in het handelsregister van de Kamer van Koophandel per heden luidt als volgt: “handel in ijzer en staal, handel in machines voor de staalindustrie, het uitvoeren van sloopwerkzaamheden op het gebied van ijzer en staal, het verrichten van al hetgeen hier verband mee houdt, het deelnemen in vennootschappen”.

1.2. In het leveringsprogramma van De Heus zijn opgenomen nieuwe, gecertificeerde staalproducten, alsmede gebruikt staal en restpartijen waarvan de kwaliteit niet gegarandeerd wordt.

1.3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

1. De Heus: De Heus Staal Papendrecht (H.S.P.) B.V.;

2. De wederpartij: de contractpartij van De Heus en degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4. In het hiernavolgende wordt met de term consument bedoeld een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5. De Heus en de wederpartij kunnen van deze algemene voorwaarden afwijken, mits zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk bepalen.

1.6. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Toepasselijkheid.
2.1. Tussen De Heus en de wederpartij staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn.

2.2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door De Heus met de wederpartij gesloten overeenkomst. Voorts zijn de algemene voorwaarden van toepassing op de periode die vooraf gaat aan het sluiten van de overeenkomst. Bijvoorbeeld een offerte wordt door De Heus dus uitgebracht onder de toepasselijk verklaring van onderhavige voorwaarden.

2.3. De algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing en worden door De Heus uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door De Heus zijn aanvaard.

Aanbiedingen en opdrachten.
3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes, prijscouranten en overige mededelingen van De Heus zijn vrijblijvend en binden op zichzelf niet. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van De Heus binden De Heus niet.

3.2. De Heus heeft tot twee dagen nadat de acceptatie van zijn vrijblijvende aanbod hem heeft bereikt het recht zijn aanbod te herroepen.

3.3. Een aanbod wordt door De Heus gedaan zolang de voorraad strekt.

3.4. Opdrachten zijn eerst dan geaccepteerd, wanneer ze door De Heus schriftelijk zijn bevestigd, danwel, wanneer De Heus daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven aan de opdracht. Ook wijzigingen of bijkomstige bepalingen zijn eerst na schriftelijke bevestiging van De Heus, danwel nadat De Heus hieraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven, van kracht. Dit laat onverlet de bevoegdheid van partijen het bestaan van de opdracht en/of van de daarin aangebrachte wijziging met andere middelen te bewijzen.

3.5. De Heus is niet gebonden aan aanbiedingen, waarin kennelijk verschrijvingen of telfouten voorkomen.

3.6. Bij verschil tussen de bestelling van de wederpartij en de bevestiging van De Heus is uitsluitend de bevestiging van De Heus verbindend.

3.7. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.8. Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten) van welke aard dan ook is De Heus niet aansprakelijk.

3.9. Elke door De Heus aanvaarde order van de wederpartij, dan wel door de wederpartij aanvaarde aanbieding van De Heus levert een afzonderlijke overeenkomst tussen De Heus en de wederpartij op.

Levertijd.
4.1. Levering geschiedt op een, tussen partijen per overeenkomst overeen te komen wijze van levering, als beschreven in de meest recente Engelse tekst van Incoterms en overeenkomstig de op de gekozen wijze van levering betrekking hebbende bepalingen van de meest recente Incoterms. Indien de wijze van levering niet uitdrukkelijk is overeengekomen wordt die door De Heus bepaald.

4.2. Indien een wijze van levering is overeengekomen waarbij De Heus voor het vervoer van de goederen moet zorgdragen is zij, indien normale water-, weg-, of railverkeer door externe omstandigheden onmogelijk of bemoeilijkt is, gerechtigd op en naar haar goeddunken te bepalen, van de overeengekomen wijze van levering afwijkende, wijze te leveren. Eventuele extra kosten ingeval van een zodanige afwijkende wijze van levering komen voor rekening van de koper.

4.3. De door De Heus opgegeven levertijd, geldt als bij benadering opgegeven en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Er is geen sprake van een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en voorts over alle technische details overeenstemming is bereikt en alle gegevens die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn volledig door De Heus zijn ontvangen en de betaling, indien en voorzover deze bij de opdracht dient te geschieden, is verricht.

4.5. Tenzij schriftelijk een fatale termijn is overeengekomen, heeft de wederpartij bij overschrijding van de levertijd eerst actiebevoegdheid nadat zij De Heus vooraf schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De termijn die de wederpartij De Heus minimaal dient aan te zeggen om alsnog de overeengekomen prestatie te verrichten bedraagt tenminste veertien dagen.

4.6. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is De Heus gerechtigd tot deelleveringen en tot een naleveringstermijn van drie maanden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van de wederpartij, doch niet eerder dan daags na afloop van de overeengekomen leveringsdatum.

4.7. Overschrijding van de termijn die de wederpartij bij haar ingebrekestelling rechtsgeldig voor de levering heeft gesteld of overschrijding van de overeengekomen levertijd, indien uitdrukkelijk en schriftelijk een fatale termijn is overeengekomen, geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij kan aantonen dat tijdig presteren door De Heus voor haar binnen haar bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde datum van overschrijding plaats te vinden. Het in dit lid bepaalde geldt niet indien de wederpartij een consument is.

4.8. Overschrijding zoals bedoeld in lid 4.5. geeft de wederpartij niet het recht om harerzijds enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.

4.9. De verbintenis kan door een ander dan De Heus worden nagekomen.

Wijzigingsbevoegdheid.
5.1. De Heus heeft te allen tijde het recht een geringe wijziging in de door hem toegezegde prestatie aan te brengen, tenzij de wederpartij een groot en kenbaar belang heeft bij het ontvangen van de prestatie. Onder een geringe wijziging wordt verstaan een prestatie die vijf procent of minder afwijkt van de toegezegde prestatie.

Risico-overgang.
6.1 De prestatie van De Heus, bijvoorbeeld de door hem geleverde zaak, is voor risico van de wederpartij vanaf het tijdstip dat De Heus aan de wederpartij kennis geeft dat de zaken kunnen worden afgehaald danwel kunnen worden afgeleverd.

6.2 Transport van de door De Heus te leveren zaken geschiedt voor risico en rekening van wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6.3 Het in artikel 6.1 bepaalde geldt zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. Derhalve blijft de wederpartij zijn prestatie, de bedongen prijs, verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de zaak door een oorzaak die niet aan De Heus kan worden toegerekend. De Heus is gerechtigd om onmiddellijk na voormelde kennisgeving van de beschikbaarstelling der zaken aan de wederpartij de betreffende zaken te factureren.

Controle bij afhalen, aflevering, reclames.
7.1 De wederpartij dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij De Heus worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. De wederpartij dient de gebrekkige zaken ter beschikking van De Heus te houden. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan c.q. binnen tien dagen nadat de wederpartij deze niet zichtbare gebreken redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.

7.2 Het recht van reclame van de wederpartij vervalt in ieder geval indien de door De Heus geleverde goederen enigerlei bewerking of verwerking hebben ondergaan.

7.3 Indien en voor zover naar het oordeel van De Heus terecht op de goederen is gereclameerd zal De Heus te harer vrije keuze (1) goederen kosteloos vervangen of (2) de koopprijs van de goederen aan de wederpartij restitueren. In beide gevallen is de wederpartij verplicht de betreffende goederen binnen één maand in oorspronkelijke staat aan De Heus te retourneren.

Garantie.
8.1 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door De Heus te leveren of geleverde zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, staat De Heus niet in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken met name niet voor de kwaliteit van het geleverde staal. De garantieverplichting van De Heus strekt zich in ieder geval niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

De Heus staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de door haar geleverde zaken voor de daaraan door de wederpartij gegeven doeleinden.

8.2 De zaken worden gekocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.3 De eventuele garantie van De Heus geldt niet, indien:

a. En zolang de wederpartij jegens De Heus in verzuim is;

b. De zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld.

c. De zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;

d. De Heus niet binnen tien werkdagen na ontdekking van een gebrek in de gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken;

e. Een jaar na de levering is verstreken.

8.4 De Heus garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor de wederpartij het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters zullen slechts bij wijze van aanduiding worden verstrekt.

8.5 Indien deze overeenkomst zaken betreft die De Heus van derden betrekt of betrokken heeft, is de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijk van De Heus beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van De Heus of door De Heus ingeschakelde derde(n) jegens De Heus verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Deze bepaling vindt alleen toepassing voorzover die toepassing voor de wederpartij gunstiger is dan toepassing van het onder de artikelen 8.4 en 8.6 bepaalde.

8.6 De wederpartij vrijwaart De Heus tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect middellijk of onmiddellijk samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door De Heus verstrekte informatie.

Prijzen.
9.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, kosten van vervoer, verzekering, installatie en heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

9.2 De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van bevestiging van de overeenkomst door De Heus. Indien na de datum van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren waaronder de staalprijzen, een wijziging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is De Heus gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. De wederpartij is gehouden de aldus verhoogde koopprijs te voldoen. Indien de koopprijs binnen 3 maanden na het sluiten van de betreffende overeenkomst wordt verhoogd, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tegen vergoeding van de door De Heus gemaakte directe kosten, overeenkomstig de opgave van De Heus.

9.3 Indien de wederpartij een consument is en de verhoging van de bedongen prijs door De Heus plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de wederpartij/consument het recht, mits terstond na kennisneming van de prijsverhoging, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

Vervoer.
10.1 Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor de wederpartij gereed staan en De Heus zulks aan de wederpartij heeft medegedeeld, is de wederpartij tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft De Heus het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan de wederpartij te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van De Heus op vergoeding van schade en kosten.

10.2 De wederpartij is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder art. 10.1. bepaalde van overeenkomstige toepassing.

10.3 Het vervoermiddel is ter keuze van De Heus, zonder dat de gemaakte keuze afbraak doet aan het bepaalde onder art. 15.

10.4 Door De Heus te leveren zaken reizen voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.5 De kosten van vervoer, alsmede van het in- en uitladen, worden extra in rekening gebracht. Zij zijn niet in de opgegeven prijs inbegrepen.

10.6 De eventuele emballage is niet bij de prijs inbegrepen en wordt door De Heus afzonderlijk in rekening gebracht. De noodzaak van emballage staat ter beoordeling van De Heus.

Betaling, betalingsvoorwaarden.
11.1 De Heus is steeds gerechtigd vooruitbetaling door de wederpartij van (een deel van) de overeengekomen prijs, althans zekerheidsstelling daarvoor te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of indien deze zekerheid niet naar redelijk verlangen van De Heus wordt verschaft, is De Heus gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van De Heus op schadevergoeding, indien daartoe termen zijn en zonder dat de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

11.2 Betaling door de wederpartij dient te geschieden in Nederland, op de bankrekening van De Heus en wel in euro’s.

11.3 De door De Heus geleverde zaken dienen onmiddellijk bij aflevering te worden betaaldop de door De Heus opgegeven bank-/girorekening, danwel in contanten aan haar kantooradres. Indien De Heus dit uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft gegeven, kan sprake zijn van een betalingstermijn van uiterlijk dertig dagen na de datum van levering. De betaling dient binnen voornoemde termijn bijgeschreven te zijn op de bank-/girorekening van De Heus. De vordering van De Heus is daarbij te allen tijde terstond opeisbaar.

11.4 De Heus verleent geen korting ingeval van betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn.

11.5 Kosten door De Heus gemaakt voor rekening van de wederpartij dienen door de wederpartij bij levering, danwel, voorzover van toepassing, bij betaling van de laatste termijn, te worden betaald.

11.6 Het is niet toegestaan met een beroep op compensatie of een beweerdelijke tegenvordering betaling op te schorten of achterwege te laten. Voorts schorten reclames de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op.

11.7 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.8 Betalingen door de wederpartij aan De Heus zullen, ongeacht of de wederpartij bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders heeft vermeld, allereerst worden toegerekend aan die vorderingen van De Heus op de wederpartij, terzake waarvan De Heus geen eigendomsvoorbehoud heeft.

11.9 De vordering van De Heus tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

  1. een betalingstermijn is overschreden;
  2. De wederpartij failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
  3. Beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;
  4. De wederpartij (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  5. De wederpartij (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Verzuim, contractuele rente, kosten ter verkrijgen van voldoening buiten rechte en koerswijzingsschade.
12.1 De schadevergoeding, verschuldigd door de wederpartij wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de contractuele rente van die som over de tijd dat de wederpartij met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. De contractuele rente bedraagt 1,3% per maand, waarbij een gedeelte van een maand gerekend wordt voor een gehele maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de contractuele rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

12.2 De wederpartij wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, na het verstrijken van de hiervoor in art. 11 bedoelde termijnen indien geen volledige betaling binnen die termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien surséance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling is aangevraagd c.q. is uitgesproken.

12.3 De wederpartij dient voorts te vergoeden de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Hieronder vallen de kosten van ingebrekestelling en buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten worden hierbij tussen partijen uitdrukkelijk vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum bedrag, gelijk aan 4 punten van het liquidatietarief, hetwelk gehanteerd wordt door de rechtbanken in Nederland.

12.4 Als de werkelijk door De Heus betaalde buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

12.5 Als De Heus in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt, daaronder begrepen de declaraties van zijn advocaat, voor rekening van de wederpartij.

12.6 Het voorgaande laat onverlet het recht van De Heus op vergoeding van de schade die hij heeft geleden, doordat na het intreden van het verzuim de koers van het geld tot betaling waarvan de verbintenis stekt, zich ten opzichte van de koers van de euro heeft gewijzigd. Eén en ander met in achtneming van artikel 6:125 lid 2 BW.

Eigendomsvoorbehoud.
13.1 De Heus behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien De Heus in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt deze voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van De Heus geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die De Heus tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van haar verplichtingen jegens De Heus.

13.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde onder 13.6. van dit artikel.

13.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich in handen van de wederpartij bevinden, behoudt De Heus zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die De Heus dan uit welken hoofde dan ook nog tegen de wederpartij mocht hebben.

13.4 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Heus te bewaren. Te weten gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als het eigendom van De Heus. De wederpartij is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan De Heus op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra De Heus te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:329 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van De Heus tegen de wederpartij.

13.5 Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens De Heus tekortschiet of De Heus goede grond heeft te vrezen dat zij in die verplichting zal tekortschieten, is De Heus gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. De wederpartij dient De Heus alsdan in de gelegenheid te stellen de zaken terug te nemen. Zij dient De Heus te allen tijde toegang te verschaffen tot deze zaken. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

13.6 Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikelen.

13.7 De wederpartij verbindt zich, vorderingen die zij tegen haar afnemer verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Heus. De wederpartij verbindt zich verder bedoelde vorderingen, zodra De Heus de wens daartoe te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:329 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij.

Annulering.
14.1 Annulering door de wederpartij van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van De Heus. Indien De Heus akkoord gaat met de annulering, is de wederpartij aan De Heus een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst aan De Heus zou moeten hebben voldoen, onverminderd het recht van De Heus op volledige vergoeding van kosten en schade.

14.2 Indien de wederpartij een consument is, bedragen de annuleringskosten 10%.

Aansprakelijkheid.
15.1 De Heus aanvaardt aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

15.2 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van De Heus beperkt tot het op de opdracht c.q. op de levering betrekking hebbende factuurbedrag, zulks met een maximum van € 15.000,00 ZEGGE VIJFTIENDUIZEND EURO in totaal.

15.3 In afwijking van lid 15.1 en 15.2 aanvaardt De Heus geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij.

15.4 Ingeval van een onrechtmatige daad van De Heus of van zijn ondergeschikten is De Heus slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de betreffende maxima in de verzekeringspolis.

15.5 De Heus is niet aansprakelijk wegens schending van rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

15.6 De Heus is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

15.7 Wordt bij de uitvoering van de overeenkomst door gevaarlijke stoffen schade aan een derde toegebracht door De Heus of door een persoon of zaak waarvoor hij aansprakelijk is, dan is de wederpartij verplicht deze schade aan de derde te vergoeden.

15.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of door de rechter aan te wijzen gevallen van grove schuld van De Heus of zijn leidinggevende ondergeschikten.

15.9 Elke aansprakelijkheid van De Heus vervalt indien de wederpartij niet binnen één jaar na de datum van de schadeveroorzakende gebeurtenis schriftelijk met redenen omkleed aan De Heus te kennen heeft gegeven aanspraak op schadevergoeding te maken. Het voorgaande geldt tenzij een wettelijke regel van dwingend recht anders bepaald.

Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming).
16.1 Gedurende overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van De Heus opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door De Heus niet mogelijk is langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16.2 Indien De Heus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd voor hetgeen reeds is gepresteerd c.q. hetgeen te presteren is afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

16.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan De Heus zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen het niet of gebrekkig functioneren van de zaken, zoals bijvoorbeeld kranen, die De Heus gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, weersomstandigheden zoals regen en vorst, invoerproblemen, stakingen en tekortkomingen van leveranciers en transporteurs van De Heus, welke tot gevolg hebben dat De Heus zijn verplichtingen jegens de wederpartij niet kan nakomen.

Verplichtingen van de wederpartij.
17.1 De wederpartij is gehouden aan De Heus al die informatie te verstrekken welke voor nakoming door De Heus noodzakelijk is.

17.2 Indien de wederpartij wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk. Onder personen zijn mede begrepen rechtspersonen.

17.3 Indien De Heus dit verlangt, is de wederpartij verplicht tot het stellen van zekerheid voor de voldoening van haar verbintenis. De aangeboden zekerheid moet zodanig zijn, dat de vordering en, zo daartoe gronden zijn, de daarop vallende rente, kosten en de eventueel wegens niet-nakoming verschuldigde schadevergoeding, behoorlijk gedekt zijn, zodat De Heus daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Is de gestelde zekerheid door een niet aan de wederpartij toe te rekenen oorzaak onvoldoende geworden, dan is de wederpartij verplicht haar aan te vullen of te vervangen.

Vertegenwoordiging.
18.1 Indien voor de wederpartij een vertegenwoordiger optreedt, is deze onverminderd de aansprakelijkheid van de wederpartij tegenover De Heus aansprakelijk als ware hij zelf de wederpartij.

Rechts- en forumkeuze.
19.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Van eventuele geschillen zal in eerste aanleg uitsluitend de Rechtbank Rotterdam kennis nemen.

19.2 Ingeval de wederpartij een consument is, dan kan zij gedurende een maand nadat De Heus zich schriftelijk jegens haar op het beding onder lid 19.1 heeft beroepen, alsnog kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

19.3 Ingeval de wederpartij een consument is gelden de bovenstaande bepalingen niet wanneer deze uitdrukkelijk inbreuk maken op het bepaalde in het burgerlijk wetboek artikel 6:236 BW.

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de op 10 december 2007 gedeponeerde Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Heus Staal Papendrecht B.V. bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, nr. 23057492. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt U zonder kosten op aanvraag toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

Heus Staal Papendrecht B.V.


Bezoekadres
Ketelweg 8A
3356 LE Papendrecht

Postadres
Postbus 86
3350 AB Papendrecht

Contactgegevens
Bel ons: +31 (0) 78 615 72 22

Webwinkel voor fittingen, flenzen, roosters en traptreden


U kunt de volgende producten ook via onze webshop bestellen:
lasbochten, flenzen, overige buiscomponenten, roosters en traptreden.

Bestelt u op werkdagen voor 10:00 dan heeft u uw bestelling de volgende werkdag in huis.


Ga naar Direct bestellen

Heus Staal Papendrecht B.V.


Heus Staal is onderdeel van een familiebedrijf, opgericht in 1923.
Heus Staal Papendrecht b.v. staat sinds 1987 voor uw klaar.